دیگر احتیاط لازم نیست

شکستنی ها شکست

هر جور راحتید

حمل کنید...